🔺فرشاد مومنی: تنها دولتی که از موضع صدق‌ورزی عایدات رانت نفتی را شفاف کرد، دولت مهندس میرحسین موسوی بود

🔺فرشاد مومنی: تنها دولتی که از موضع صدق‌ورزی عایدات رانت نفتی را شفاف کرد، دولت مهندس میرحسین موسوی بود

📢 فرشاد مومنی: تنها دولتی که از موضع صدق‌ورزی عایدات رانت نفتی را شفاف کرد، دولت مهندس میرحسین موسوی بود   ◀️ فرشاد مومنی اقتصاددان گفت: از پیدا شدن رانت نفت در اقتصاد ایران تا امروز، تنها دولتی که از موضع صدق ورزی عایدات این رانت را شفاف کرد، دولت مهندس موسوی بود.ایشان تصمیم گیری