جارستان بررسی می‌کند؛  حاشیه نشینی؛ عوامل و پیامد های آن/ میان حاشیه نشینی و مشارکت اجتماعی رابطه معکوس وجود دارد/ عدم تمرکزگرایی در توزیع خدمات یکی از راه های کاهش و مقابله با حاشیه نشینی

جارستان بررسی می‌کند؛ حاشیه نشینی؛ عوامل و پیامد های آن/ میان حاشیه نشینی و مشارکت اجتماعی رابطه معکوس وجود دارد/ عدم تمرکزگرایی در توزیع خدمات یکی از راه های کاهش و مقابله با حاشیه نشینی

جارستان:درزبان فارسی حاشیه نشینی تقریبا مترادف وجایگزینی است برای واژه های آلونک نشینی، زاغه نشینی، محله های تهی دست نشین (بدون تفکیک روستایی و شهری) ساخت وسازهای غیر استاندارد غیر قانونی وبالاخره محروم ازتجهیزات اولیه (آب، برق، فاضلاب) خدمات شهری مستقر در حاشیه ی شهرها. اسکان غیر رسمی، سکونت گاههای غیررسمی اجتماعات آلونکی، زورآباد، حصیرآباد،