اهدای عضو نام آور گیلانی به بیماران نیازمند زندگی دوباره بخشید

اهدای عضو نام آور گیلانی به بیماران نیازمند زندگی دوباره بخشید

اهدا عضو نام آور ۱۸ ساله گیلانی به بیماران نیازمند، زندگی دوباره بخشید. جارستان_ المیرا حسن پور ١۸ ساله اهل و ساکن آستانه اشرفیه که دوازدهم مهر ماه سال جاری، بر اثر سانحه تصادف، دچار مرگ مغزی شده بود، پس از تایید مرگ مغزی، توسط تیم فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان  به اهدا نایل