قیام ۵مردشورانشین دربرکناری نخستین شهرداربانوی شهرستان صومعه سرا/ازاهانت تاپرتاب وسیله درجلسه استیضاح

قیام ۵مردشورانشین دربرکناری نخستین شهرداربانوی شهرستان صومعه سرا/ازاهانت تاپرتاب وسیله درجلسه استیضاح

قیام ۵مردشورانشین دربرکناری نخستین شهرداربانوی شهرستان صومعه سرا جارستان -سرویس سیاسی: دی ماه سال نودوهفت،بارای اکثریت اعضا شورا فرح بخش بعنوان نخستین بانوی شهردار شهرستان صومعه سرا انتخاب شدتابااین انتخاب تیتریک اخبار رسانه ها شود تولم شهر،یاهمان مرجغل یابازارجمعه گویی جمع اضداد است،ازطرفی سالهای سال محل فروش ودادوستد برنج و محصولات کشاورزی محلی درروز پنج