یک کارشناس محیط زیست: شهر زیست پذیر نیازمند مشارکت اجتماعی در امور شهر است

یک کارشناس محیط زیست: شهر زیست پذیر نیازمند مشارکت اجتماعی در امور شهر است

جارستان-ایسنا:کارشناس برنامه ریزی و محیط زیست شهری، شهر زیست پذیر را نیازمند مشارکت اجتماعی مردم در امور شهر دانست و گفت: مدیریت شهری بر همه نهادهای موجود در شهر تاثیر مستقیم دارد. عماد مطالبی با بیان اینکه در شهرهای ما یک نوع سردرگمی و دوباره کاری و اتلاف انرژی در مدیریت شهری وجود دارد، اظهار کرد: این وضعیت