پرداخت مطالبات فرهنگیان و دانشگاهیان

پرداخت مطالبات فرهنگیان و دانشگاهیان

رییس سازمان برنامه و بودجه امروز از پرداخت پاداش بازنشستگی فرهنگیان و دانشگاهیان خبر داد. جارستان: رییس سازمان برنامه و بودجه امروز گفت : برای پرداخت پاداش فرهنگیان بازنشسته ۲۲ هزار ۴۲۵ میلیارد ریال و برای پرداخت پاداش دانشگاهیان ۷۸۵ میلیارد ریال پرداخت شد . محمد باقر نوبخت با بیان اینکه برای تسویه پاداش بازنشستگان