بشارت روزهای بهتر برای گیلان با بهره برداری از ۸۹۵ طرح عمرانی

بشارت روزهای بهتر برای گیلان با بهره برداری از ۸۹۵ طرح عمرانی

جارستان به نقل از ایرنا؛ گیلان این دیار سبز واقع در کرانه دریای نیلگون خزر در سالهای اخیر به راه آهن سراسری پیوست و اکنون چشم انتظار رسیدن اسب آهنین توسعه به بندر کاسپین است. پیش از آن ایجاد آزاد راه زمینه ساز تسهیل ارتباط بین مرکز کشور و این استان مجاور دریا شد. بیش از