سکوت قالیباف مقابل فساد چای دبش!

سکوت قالیباف مقابل فساد چای دبش!

روزنامه سازندگی، عکس یک امروز خود را به سکوتِ قالیباف در ماجرای فساد بزرگ چای دبش اختصاص داده است و گریزی به شعار ۹۶ درصدی و ۴ درصدی او زده است.