به بهانه روز جهانی محیط زیست و منابع طبیعی/ مردم علاوه بر دانش زیست محیطی رفتار زیست محیطی داشته باشند

به بهانه روز جهانی محیط زیست و منابع طبیعی/ مردم علاوه بر دانش زیست محیطی رفتار زیست محیطی داشته باشند

رئیس انجمن جنگلبانان ایران حیات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی یک جامعه را در گرو حیات محیط زیست و منابع طبیعی دانست و عنوان کرد: مردم علیرغم اینکه از دانش و اطلاعات زیست محیطی برخوردار هستند، رفتار زیست محیطی ندارد. به گزارش جارستان: از سوی سازمان ملل ۵ ژوئن مصادف با ۱۵ خرداد