دانای کل اصلاح طلبی گیلان و گام به گام عبور از شاخص های اصلاح طلبی

دانای کل اصلاح طلبی گیلان و گام به گام عبور از شاخص های اصلاح طلبی

نقدی بر اظهارات جناب آقای رمضانپور در مصاحبه با بهنام ربیع زاده در تدبیر شرق نقل است که فردی به نام حارث ابن حَوط نزد امام علی(ع) می آید و در این باره سخن می گوید که من نمی توانم باور کنم که اصحاب جمل، یعنی کسانی مانند طلحه و زبیر، گمراه و اهل باطل