تقدیر کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت از محمدرضا فروتن مدیر روابط عمومی شهرداری مرکز رشت

تقدیر کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت از محمدرضا فروتن مدیر روابط عمومی شهرداری مرکز رشت

در جلسه شصت و سوم کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای شهر رشت، از محمدرضا فروتن ، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری رشت به پاس تلاشهای قابل ذکر و اهتمام در اطلاع رسانی دقیق و منظم و همچنین همراهی، هماهنگیها در برگزاریهای مختلف همایشها، جشنواره ها، بازدیدها مناسبتها به شکلی مناسب در ماههای