اسطوره آواز تالش دولاب دیگر نمی خواند

اسطوره آواز تالش دولاب دیگر نمی خواند

جارستان به نقل از ایرنا؛ این روزها دیگر صدای استاد از سرزمین آوا و نوا به گوش نمی رسد، او که عاشقانه زبان و فرهنگش را پاس می دارد و این روزها هم که بیماری در وجود نازنین این استاد نوای فولکور جا خوش کرده هنوز هم و غمش زبان تالشی است. آری او استاد