عرضه دام عید قربان در رشت

عرضه دام عید قربان در رشت

جارستان:«میدان دام کاسپین» واقع در کیلومتر ۵ جاده سراوان به فومن به عنوان محل عرضه دام عید قربان تعیین شده است.