تجویزهای سخت اما شفابخش برای کرونا

تجویزهای سخت اما شفابخش برای کرونا

جارستان به نقل از ایرنا؛ حدود یکسال از ظهور ویروس منحوس کرونا گذشت؛  اما سایه آن همچنان بر سر مردمان این کره خاکی سنگینی می کند و با شتاب می تازد و جان می ستاند. دولت ها نسخه هایی از محدودیت ها پیچیدند تا  اگر نمی توانند زنجیره آن را قطع کنند دست کم تا آمدن واکسن به