رشت، شهر ملی رشتی دوزی شد

رشت، شهر ملی رشتی دوزی شد

جارستان به نقل از ایرنا؛ صنایع دستی، سفیران فرهنگی یک سرزمین به شمار می آیند و امروز  پس از ثبت جهانی چادرشب بافی قاسم آباد رودسر و نیز فشتکه خمام بعنوان روستای ملی حصیر بافی، رشت؛ بعنوان شهر ملی رشتی دوزی ثبت شد. رشتی دوزی که قدمت آن را یادها ثبت نکرده ” قلابدوزی” نام