مشکلات محلات محروم رشت، گمشده در هیاهوی شهر   

مشکلات محلات محروم رشت، گمشده در هیاهوی شهر   

جارستان به نقل از ایرنا؛ در دل شهرهای زیبا محلاتی وجود دارد که از حداقل امکانات رفاهی محروم هستند و معضلات و محرومیت این مناطق در تجملات و هیاهوی شهرنشینی گم شده است مناطقی که به سکونتگاه های غیررسمی یا حاشیه شهرها شهره اند. در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۶ وزارت راه و شهرسازی ایران تعداد