آبرسانی به ۱۳۷ آبادی گیلان امید برای ماندگاری روستانشینان

آبرسانی به ۱۳۷ آبادی گیلان امید برای ماندگاری روستانشینان

جارستان به نقل از ایرنا؛ آب طنین زندگی ، شادی و نشان آبادی است؛ و روستا مرکز تولید و تامین مواد غذایی شهرنشینان . روستاها، در صورت فقدان امکانات اولیه نظیر آب آشامیدنی ، برق، سوخت ، مراکز درمانی، آموزشی و تفریحی ، جمعیت و توش و توان خود برای تولید را از دست می