🔺رسول خادم: اشک و خونی که در کف خیابان از هر طرف ریخته شد به گردن همین مجلس است!

🔺رسول خادم: اشک و خونی که در کف خیابان از هر طرف ریخته شد به گردن همین مجلس است!

رسول خادم، در پست جدید اینستاگرامی نوشت:   آنهایی که با کوتاهی در عمل به مسیٔولیتهایشان، مقصران ایجاد بستر اعتراض مردم هستند، کاسه از آش داغ تر شده و مدعی شدند که باید کسانی را که دلسوزانه در کنار مردم‌ بوده‌اند، بعنوان مقصران اصلی تنشهای اخیر، پاکسازی کرد! چه فرافکنی حساب شده‌ای! قهرمان کشتی جهان