♦زوایای جدید از خودکشی گروهی یک خانواده

♦زوایای جدید از خودکشی گروهی یک خانواده

جارستان/ با اعترافات جوان پرایدسوار و اسناد و مدارکی که در تحقیقات گسترده قضایی به دست آمد، زوایای جدیدی از ماجرای تکان دهنده خودکشی گروهی اعضای یک خانواده در مشهد فاش شد. ساعت ۱۱ صبح اول اسفند بود که خبر خودکشی گروهی اعضای یک خانواده در مشهد، قاضی ویژه قتل عمد را به خیابان شهید