♦ کیومرث پوراحمد خودکشی کرد؟

♦ کیومرث پوراحمد خودکشی کرد؟

◀️ مجله فیلم امروز به سردبیری هوشنگ گلمکانی خبر داد که کیومرث پوراحمد خودکشی کرده است.   ◀️ پوراحمد جدا از فعالیت هایی سینمایی، در مطبوعات نیز دستی بر قلم داشت و سالهای بسیاری، به امر نقد نویسی می پرداخت.