خزر در بن بست سفره خالی صید

خزر در بن بست سفره خالی صید

جارستان-ایرنا؛سیر نزولی صید در سالهای اخیر صیادان سه استان شمالی علی الخصوص استان گیلان را نسبت به سرنوشت مبهم صید در دریای خزر دل نگران و بیمناک کرده است. فصل صید ماهیان استخوانی از ۲۰ مهرماه سال گذشته در سواحل گیلان آغاز شد و امید آن می رفت که صیادان گیلانی بر سفره های خود