در ۹ ماهه لغایت آذر سال ۹۹ صورت گرفت: ثبت و انجام خرید ایام دوران سربازی و احتساب بعنوان سابقه بیمه ای توسط ۷۰۰۰ نفر از بیمه شدگان گیلانی

در ۹ ماهه لغایت آذر سال ۹۹ صورت گرفت: ثبت و انجام خرید ایام دوران سربازی و احتساب بعنوان سابقه بیمه ای توسط ۷۰۰۰ نفر از بیمه شدگان گیلانی

جارستان: امکان احتساب و خرید ایام دوران خدمت سربازی بعنوان سابقه بیمه ای بصورت غیرحضوری و از طریق سامانه es.tamin. ir برای بیمه شدگان تامین اجتماعی فراهم گردیده است . به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، رراستای بهینه سازی فرآیندها با رویکرد کاهش مراجعات و توسعه خدمات