درخواست ۴۴ هزار خرید خدمت سربازی در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی

درخواست ۴۴ هزار خرید خدمت سربازی در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی

جارستان: از زمان راه اندازی سرویس های اینترنتی سازمان در قالب طرح ۳۰۷۰ ، از تعداد کل ۶۶ هزار خرید سوابق خدمت سربازی ، ۴۴۵۷۸ مورد (۶۸ درصد) به صورت غیرحضوری انجام شده است. علی اکبر ربیع زاده افزود: اداره کل غرب تهران بزرگ بیشترین سهم خرید خدمت سربازی به صورت غیرحضوری (معادل ۸۱ درصد)

مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان: دارابودن دو سال سابقه بیمه ای و بیمه پرداز بودن در زمان تقاضا پیش شرط استفاده از امکان احتساب دوران خدمت سربازی در سوابق بیمه ای است

مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان: دارابودن دو سال سابقه بیمه ای و بیمه پرداز بودن در زمان تقاضا پیش شرط استفاده از امکان احتساب دوران خدمت سربازی در سوابق بیمه ای است

جارستان: شرایط احتساب دوران خدمت سربازی بعنوان سابقه بیمه در تامین اجتماعی و نحوه تقاضا بصورت غیرحضوری برای مشمولین تشریح گردید . علی حسین نژاد مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه در ششمین هفته از دوشنبه های دیجیتالی طرح ۳۰۷۰ امکان پرداخت و احتساب حق بیمه دوران سربازی بعنوان سابقه بیمه ای در