زیباسازی و افزایش فضای سبز بلوار گیلان

زیباسازی و افزایش فضای سبز بلوار گیلان

معاونت خدمات شهری منطقه یک با اشاره به ایجاد شبکه روشنایی در رفیوژ میانی بلوار گیلان، شروع کاشت درختچه های پیراکانتا و زرشک فرانسوی به شکل پرچین را از دیگر اقدامات خدمات شهری منطقه یک شهرداری رشت برشمرد.