دفاع تمام قد نماینده خبرگان رهبری از عکس گرفتن زنان بی حجاب!

دفاع تمام قد نماینده خبرگان رهبری از عکس گرفتن زنان بی حجاب!

محسن اراکی، عضو خبرگان در واکنش به حادثه اخیر درمانگاه قم گفت: از شخص معین عکس گرفتن تجاوز به حریم آن فرد است، اما کسی که در ملا عام جرمی مرتکب شد عکس گرفتن از او حرام نیست، بلکه حتی عکس گرفتن از او موثر در رد او و یا رد دیگران تحت عنوان نهی منکر واجب هم است.