اصحاب رسانه، شایسته حمایت‌اند

اصحاب رسانه، شایسته حمایت‌اند

اولین روابط عمومیِ درون سازمانی نیز مربوط به شرکت نفت بوده که در سال ۱۳۲۷ با توجه به نیازی که در این حوزه از سوی کارشناسان امر رصد شد شروع به کار نمود.