خانه های کوچک معلولین ذهنی خفیف استان گیلان

خانه های کوچک معلولین ذهنی خفیف استان گیلان

هدف غایی دراین خانه ها مشارکت در انجام امورشخصی به منظور تقویت حس مسئولیت پذیری متناسب با سن و توانمندی و امکان زندگی مستقل فرزندان می باشد. جارستان_ معاون امور توانبخشی بهزیستی گیلان رحیم  تکاملی گفت : خانه های کوچک معلولان ذهنی خفیف واحدی است که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از