پروژه یکدست‌سازی قدرت شکست خورد؟
انشقاق در جناح راست کشور؛

پروژه یکدست‌سازی قدرت شکست خورد؟

شکاف بوجود آمده در میان جریانات و احزاب اصولگرا؛ از جمله رویایی جبهه پایداری با نو اصولگرایان و همینطور جبهه پایداری با اصولگرایان سنتی، بیانگر انتقادات و کشمکش «دولت و مجلس»، «دولت و قوه قضاییه» و «مجلس و قوه قضاییه» است.