♦ زیباکلام: سکوت حکومت به معنای تایید عملکرد تندروها می‌باشد

♦ زیباکلام: سکوت حکومت به معنای تایید عملکرد تندروها می‌باشد

🗣 صادق زیباکلام فعال سیاسی و استاد دانشگاه:   ◀️ از حکومت انتظار می‌رود. اگر حکومت غیر ازاین عمل کند و در حقیقت سکوت کند، سکوتش یک‌جورهایی تایید عملکرد این اقلیت می‌شود.   ◀️ بنابراین در این‌جا وظیفه حکومت خیلی سنگین و دشوار است؛ زیرا نیازمند برنامه ظریفی است تا با عمل به آن، مانع