نوبخت متعلق به راست و چپ نیست!
خطاب به منتقدان؛

نوبخت متعلق به راست و چپ نیست!

ولی نوبخت از انتخابات دوره سوم تاکنون نه در دسته راست قرار داشت و نه چپ! حتی در اوج بروبیای دوم خرداد 76 و انتخابات مجلس ششم هم جزء معدود کاندیداهایی بود که نیازی نداشت عکس خاتمی را کنار خود قرار دهد که رای بدست آورد.