مرگ تلخ اهورای ۲ ساله با آزارهای شیطانی ناپدری در رشت

مرگ تلخ اهورای ۲ ساله با آزارهای شیطانی ناپدری در رشت

روز شنبه  ۲۲مهرماه صدای جبغ و فریاد  کودک معصوم  ۲٫۵ ساله  از خانه ای درلاکانی رشت به  گوش همسایه ها می رسد. آنها  شتابان به درب خانه مراجعه کرده و تلاش ها برای بازکردن درب خانه  بی فایده می ماند. سپس همسایه ها با ۱۱۰ تماس گرفته  می گیرند .  پس از رسیدن پلیس و