🔴آنها اگر بودند در زندان بودند!/ آسیه باکری فرزند شهید حمید باکری

🔴آنها اگر بودند در زندان بودند!/ آسیه باکری فرزند شهید حمید باکری

سه برادر بودند، علی، مهدی و حمید باکری که هیچگاه پیکرشان پیدا نشد… مادرم بارها گفته، اگر پدرتان بود هیچ وقت نمی‌ایستاد که در خیابان به یک دختر تیر بزنند. اولین باتومی که بر سَرِ مردم در خیابان بلند کردند را من دیدم، هیچ وقت یادم نمی‌رود. هنوز باورم نمی‌شود در مملکتی که پدرم خونش