نصرتی و منتقدان غیرمنصف

نصرتی و منتقدان غیرمنصف

کم‌کم رسم کهنه نقد غیرمنصفانه و باندی نسبت به عملکرد شهردار کلانشهر رشت آغاز شده است، از گلایه های تکراری و دارای مبانی جناحی (بخوانید اقتصادی) برخی از شورانشینان تا صف‌کشی‌های مصنوعی بعضی از رایزنان محیط مدیریت شهری!