🔺مهدی خزعلی:    همه از مردم حرف می زنند و می گویند:«مردم با ما هستند!»/اگر با بنی امیه مخالفیم، بدین معنا نیست که باید با بنی عباس همراه شویم!

🔺مهدی خزعلی: همه از مردم حرف می زنند و می گویند:«مردم با ما هستند!»/اگر با بنی امیه مخالفیم، بدین معنا نیست که باید با بنی عباس همراه شویم!

🖋مهدی خزعلی   «کُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ»   همه از مردم حرف می زنند و می گویند:«مردم با ما هستند!» هزار مدعی دارد این «مردم» و می خواهند اندیشمندان به نام مردم با آنان همراه باشند!   اما همیشه تاریخ، حق غریب و تنها بوده است!   از نوح نبی (ع)که مردم او را