به یاد جعفری لنگرودی؛ حقوق دان مجتهد

به یاد جعفری لنگرودی؛ حقوق دان مجتهد

لنگرودی از جمله کسانی بود که در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مشارکت داشت. پیش از پیروزی انقلاب 1357، با موافقت امام خمینی، متنی به سرپرستی حسن حبیبی در پاریس تهیه شده بود.