تصویب قطعنامه تکراری ضدایرانی حقوق بشر علیه ایران در ژنو با رأی حداقلی

تصویب قطعنامه تکراری ضدایرانی حقوق بشر علیه ایران در ژنو با رأی حداقلی

جارستان به نقل از ایرنا؛ قطعنامه تکراری ضد ایرانی حقوق بشر علیه ایران در ژنو در حالی به تصویب رسید که با رأی سیاسی کمتر از نیمی از کشورهای عضو همراه بود. در جریان چهل و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، قطعنامه پیشنهادی انگلیس و چند کشور اروپایی دیگر برای تمدید