مخالفت با افزایش حقوق متناسب کارگران و موافقت با بودجه نجومی صداوسیما!
اقدام همیشگی دولت؛

مخالفت با افزایش حقوق متناسب کارگران و موافقت با بودجه نجومی صداوسیما!

اعتبار مسکن کارگری، صفر مطلق، اعتبار پوشش بیمه‌ای و بازنشستگی گروه‌های کم‌توان و آسیب‌پذیر در حد صفر و اعتبار رد دیون دولت به تامین اجتماعی در معرض تزلزل و در هاله‌ای از ابهام است؛ با این حال، بودجه صداوسیما و نهاد‌های خاص، هر سال بیشتر و بیشتر می‌شود.