میرزاکوچک خان را دولتی نکنید!

میرزاکوچک خان را دولتی نکنید!

جارستان: گروه سیاسی| برنامه‌های امسال سالگرد میرزا کوچک جنگلی در گیلان  بیشتر از آنکه با حضور مردم برگزار شود به یک مراسم دولتی و سرد تبدیل شد که بیشتر از همه نشان دهنده دوری مسئولین برای شناخت شخصیتهای تاریخی و فرهنگی استان است. اتفاقات اخیر داد برخی از چهره‌ها را نیز در آورده است .