از مذاکره با آمریکا تا انتصاب سفیر زن بلوچ/ حسن روحانی چه تابوهایی را شکست؟

از مذاکره با آمریکا تا انتصاب سفیر زن بلوچ/ حسن روحانی چه تابوهایی را شکست؟

جارستان:حیات سیاسی حسن روحانی طی هشت سال ریاست جمهوری با تابوشکنی‌ها و سنت شکنی‌هایی همراه بود که بعضا کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. رئیس جمهور اعتدال گرا با چه کارنامه‌ای پاستور را ترک کرد؟ خدیجه غبیشاوی: حسن روحانی از پاستور رفت و دوران ریاست جمهوری‌ جنجالی وی در اواسط مرداد ۱۴۰۰ به اتمام رسید. حسن