هرچه اکثریت می‌گویند باید عمل شود، گرچه ممکن است غلط باشد
آیت الله سید حسن خمینی:

هرچه اکثریت می‌گویند باید عمل شود، گرچه ممکن است غلط باشد

اکثریت ملاک اطاعت است نه ملاک حقیقت! امروز روشنفکران و کنشگران ما حرفشان را نمی‌زنند! موضع گیری ها به خاطر کامنت و لایک گرفتار خود سانسوری شده است! _انتخابات ترکیه 90 درصد شرکت کردند برای اینکه احساس می‌کنند بین آقای قلیچ داراوغلو و آقای اردوغان تفاوت در زندگی آنها ایجاد می‌شود! _بخش زیادی از نیروهای سیاسی کشور ما از اینکه حرفی می‌زنند و فحشی می‌شوند هراس دارند