🔸🔷کمال الدین پیرموذن: عده ای در میان اصولگرایان و دولت هیچ اعتقادی به جمهوریت نظام ندارند.

🔸🔷کمال الدین پیرموذن: عده ای در میان اصولگرایان و دولت هیچ اعتقادی به جمهوریت نظام ندارند.

  🔸🔷کمال الدین پیرموذن: حریم مهرورزی   🔹عده ای در میان اصولگرایان و دولت هیچ اعتقادی به جمهوریت نظام ندارند.   🔸ناظم الســام نقــل کــرده اســت کــه در عصــر ناصرالدین شاه، یکی از صنعتگران ایران یک توپ جنگی ســاخت و به دربار پیشکش کرد و پیامی هم ضمیمه آن کرد، مبنی بر این موضوع که