حاشیه‌نشین‌ها به روایت نویسنده جوان رشتی
نگاهی به مجموعه داستان «پشتِ فرودگاه»

حاشیه‌نشین‌ها به روایت نویسنده جوان رشتی

راوی این مجموعه داستان در خانواده‌ای چهارنفری، در کنار پدر، مادر و برادر و دیگر هم‌محلی‌ها از هر قماشی، حسین‌ناطق، سِد‌زرشکی، میتراسیاه، مش‌آقا، گلناز، احمد و... در هر داستان با تبعیض‌ها و تضادهای جامعه نابودشده‌ شهر سر و کار دارد. تضادهایی از جنس جامعه امروزی که گاهی به خشونت تبدیل می‌شود. خشونتی که تاثیرات مخرب آن در فرد و جامعه اطرافش را در داستان لمس می‌کنیم.