فقر شهری؛ محرک اثرگذار در وندالیسم اجتماعی

فقر شهری؛ محرک اثرگذار در وندالیسم اجتماعی

جارستان-ایسنا؛مسئله فقر نه تنها یکی از مهمترین مسائل جهان، بلکه یکی از مهمترین مسائل و مشکلات داخلی کلیه جوامع اعم از ثروتمند و فقیر است. فقر به صورت یک مسئله حاد اجتماعی و اقتصادی وجود دارد و از گسترده ترین مشکلات جوامع انسانی بوده و عمری به درازای زندگی بشر دارد. شهرنشینی و گسترش بی محابای آن