رونمایی از بزرگترین کابوس جو بایدن

رونمایی از بزرگترین کابوس جو بایدن

جارستان به نقل از تیک؛ “بایدن” باید با انجام اقداماتی، بزرگترین کابوس آمریکای کنونی یعنی “شی جین پینگ” را کنترل کند و تا جای ممکن از وقوع جنگ میان چین و آمریکا، جلوگیری نماید. ما (آمریکایی ها) باید بار دیگر درس‌های دوران جنگ سرد (رقابت آمریکا با شوروی) را مرور کنیم تا از وقوع برخی