CAS: ایران تضمین داد به قوانین فدراسیون جهانی احترام بگذارد

CAS: ایران تضمین داد به قوانین فدراسیون جهانی احترام بگذارد

جارستان به نقل از ایسنا؛ دادگاه عالی ورزش، پرونده جودوی ایران را به کمیته انضباطی فدراسیون جهانی ارجاع داد تا درباره آن تصمیم گیری شود. سرانجام دادگاه عالی ورزش (CAS) رای خود را درباره پرونده تعلیق جودوی ایران اعلام کرد و آن را به فدراسیون جهانی جودو ارجاع داد. دادگاه CAS تصمیمات صادر شده توسط