ایران ۲برابر جهان گرم می‌شود؛ وضعیت‌مبهم جزیره‌های جنوبی

ایران ۲برابر جهان گرم می‌شود؛ وضعیت‌مبهم جزیره‌های جنوبی

این روند افزایش دمای کره زمین، همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد شدیدتر هم می‌شود. ۴ سناریو مختلف برای دمای کره زمین در آینده وجود دارد که متناسب با سناریوهای انتشار گازهای گلخانه‌ای است، در واقع کشورهای مختلفی در توافقنامه پاریس متعهد شدند که میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را کاهش دهند، بر این اساس چند سناریو مختلف برای میزان انتشار گازها وجود دارند که به این شکل است: