رئیس سازمان جهاد دانشگاهی گیلان عنوان کرد برندسازی مراکز علمی کاربری جهاد دانشگاهی گیلان

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی گیلان عنوان کرد برندسازی مراکز علمی کاربری جهاد دانشگاهی گیلان

جارستان-ایسنا:رئیس سازمان جهاد دانشگاهی گیلان، به تمرکز حوزه آموزشی جهاد دانشگاهی بر آموزش های کوتاه مدت تخصصی اشاره کرد و گفت: به دنبال برندسازی مراکز آموزشی و علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان در حوزه آموزش های کوتاه مدت و بلندمدت هستیم. فریبرز جمالزاد با اشاره به جهت گیری جهاد دانشگاهی در سه حوزه پژوهشی، آموزشی و فرهنگی، اظهار کرد: جهاد