سکوت رنج برنجکاران درسیلاب تابستان؛ وقتی موبایل مدیر جهادکشاورزی استان سایلنت است!

سکوت رنج برنجکاران درسیلاب تابستان؛ وقتی موبایل مدیر جهادکشاورزی استان سایلنت است!

جارستان -سرویس کشاورزی؛ کرونا در هنگام کاشت و بارش باران در هنگام برداشت محصول بارنج برنجکاران، سختیهای مضاعفی را برای این صنعت استراتژیک که ۴۰ درصد برنج تولیدی کشور را تامین میکند،.بر کشاورزان از شرق و غرب تا مرکز استان تحمیل کرد. آنچه که مایه تاسف است سکوت مسئولین در اقدامات پسا آسیب کشاورزان ازبلای