همزمان با اول اکتبر ، ۹ مهرماه (( روز جهانی سالمندان )) مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با ارسال پیامی این مناسبت را پاس داشت .

همزمان با اول اکتبر ، ۹ مهرماه (( روز جهانی سالمندان )) مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با ارسال پیامی این مناسبت را پاس داشت .

جارستان_ همزمان با ۹ مهرماه (( روز سالمندان )) ، جمیل حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با ارسال پیامی ، این مناسبت را گرامی داشت .  درمتن این پیام آمده است :  روز سالمند پاسداشت نام انسانهایی دنیا دیده است که با دلی جوان و پویا و امیدوار ، با طی سالیان عمر در