خط آهن آستارا – آستارا پیوند جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان و روابط تجاری دو کشور را گسترده‌تر خواهد کرد.

خط آهن آستارا – آستارا پیوند جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان و روابط تجاری دو کشور را گسترده‌تر خواهد کرد.

استاندار گیلان در مصاحبه با خبرنگاران گفت: خط آهن آستارا – آستارا پیوند جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را آهنین و روابط تجاری دو کشور را به تناسب روابط فرهنگی و اجتماعی آنها گسترده‌تر خواهد کرد.